MURAT YAŞLILARA HİZMET SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI

RESMİ SENEDİ

 

VAKFIN ADI:

 

Madde: 1- Vakfın adı “Murat Yaşlılara Hizmet Sağlık ve Eğitim Vakfı”dır. İşbu senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

 

VAKFIN MERKEZİ:

 

Madde: 2- Vakfın Merkezi, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu cad. No: 43 adresindedir. Vakıf, kurucu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

VAKFIN AMACI:

 

Madde: 3- Bu vakfın amacı, 50 yaş ve üzerindeki yaşlı insanların korunması, ihtiyaçlarının karşılanması, toplumdaki diğer şahıslarla kaynaştırılması, sevgi, hoşgörü ve dayanışma içinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmelerinin sağlanmasıdır.

 

Ayrıca

a)      Bakıma muhtaç, yoksul kimsesiz, 50 yaşından yukarı yaşlılara bakım olanağı sağlamak,

b)      Özellikle gençlerle yaşlılarımızı bir araya getirerek, gençliğin enerjisi ile yaşlıların yaşam deneyimini birleştirerek yaşlılara daha üretken bir yaşam sağlamak, gerekirse bu konularda toplantı ve konferanslar düzenleyip, güzel ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına katkıda bulunmak,

c)      Yaşlılarımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını kamuoyuna, devlet büyüklerimize duyurmak için çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek ve bu konularda gerekli her tür girişimde bulunmak,

d)      Amaç ve konuya yönelik olarak deneyimli, bilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e)      Yaşlıların her türlü sosyal, kültürel, sağlık ve tatil gereksinimleri için, huzurevleri, lokaller, sağlık merkezleri, dinlenme yerleri, toplantı, sosyal aktivite ve eğlence yerleri açmak ve işletmek,

f)        Yaşlılarımızın tıpkı gençliklerindeki gibi, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacakları ortamları sağlamak,

g)      Şehir yaşamında bulunan insanların, özellikle yaşlıların, şehrin yorucu yaşamında çevre ile iletim eksikliği içerisinde oldukları, üretkenliklerini yitirip, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını kaybettikleri bilinen bir gerçektir. İşte bu nedenlerle, yaşlıları, kimsenin kimseden haberi olmadan yaşadığı apartman hayatından, sevgisiz ve iletişimsiz ortamlardan uzaklaştırarak, kendilerini, üretken,mutlu ve huzurlu hissedecekleri, her türlü ruhsal ve fiziksel sorunları ile ilgilenilen, tesis ve  sosyal ortamları sağlamak,

ğ)   Tüm bu maksatları gerçekleştirmek üzere,

         – İleriye yönelik olarak Geriatri Hastanesi (poliklinik birimleri ile) ve hizmet verecek tesisler açmak,

         -Yaşlıların sağlıklı bir yaşam kurmaları için gerekli beslenme koşullarını gözönüne alarak, diyetisyen denetiminde diyet mutfağı kurularak gün boyu doktor ve hemşire denetiminde sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak,

         -Misafir odaları, pansiyon gibi konaklama tesisleri kurmak suretiyle, yaşlı yakınları bulunan kimselere ücretli konaklama hizmeti sunmak, bu amaca yönelik olarak kurulacak sağlık yaşam köyü içinde uygun düzenlemeleri yapmak,

 

h)      Eğitim ve öğretim amacıyla ve mevcut yasal mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile her nevi eğitim tesisleri özel ilk, ilköğretim, orta, lise ve üniversiteler, kreş, yurt, pansiyon ve dershane açmak ve işletmek. Bu okullar için gerekli binaları bizzat inşa etmek veya hazır halde satın almak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

 

Madde: 4- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da  birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, taşınmaz malları irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ve kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahi her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini, yasalar ve diğer mevzuat hükümlerince yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN MALVARLIĞI:

 

Madde: 5- Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 1.200,00 YTL (BinikiyüzYeniTürkLirası) nakit paradır.

 

Ayrıca vakfa kuruluş malvarlığı olarak gayrimenkul tahsis edilmiş olup tapu kayıtları şöyledir: Bursa Yenişehir Akbayık Köyü, Harmanlar Mevkii, Pafta: 1123 D.14 A, Ada: 14S Parsel: 13’te kayıtlı 6.000 metrekare arsa,

 

Vakıf bu kuruluş malvarlığına ilave olarak gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka surette temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir yolla elde edebilir.

 

VAKFIN ÜYELERİ:

 

Madde: 6- Bu madde iptal edilerek senet metninden çıkartılmıştır.

 

VAKFIN ORGANLARI:

 

Madde: 7- Vakfın organları şunlardır.

a) Vakıf Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

VAKIF MÜTEVELLİSİ:

 

Madde: 8- Bu madde iptal edilerek senet metninden çıkartılmıştır.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ:

 

Madde: 9- Vakıf Mütevelli Heyeti Hacer Ünal Doğan, Mehmet Ünal Doğan ve Murat Çelikman’dan oluşur. Mütevelli Heyet üyeleri, ölüm, hacir altına alınma gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi durumunda, kendilerinden sonra Mütevelli Heyette görev yapacak olanları Noterden düzenleyecekleri vasiyetname ile belirlerler. Bu şekilde vasiyetname ile atanmış olan Mütevelli Heyet üyeleri de kendilerinden sonra Mütevelli Heyet üyesi olarak görev yapacak kimseleri aynı esaslar dahilinde belirlerler.

 

KARARLAR:

 

Madde: 10- Bu madde iptal edilerek senet metninden çıkartılmıştır.

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde: 11- Vakıf mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır.

a)      Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

b)      Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

c)      Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider tablolarını incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek,

d)      Denetleme Kurulu raporlarını incelemek,

e)      Denetleme kurulu üyelerini ibra etmek,

f)        Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri hakkında işlem yapılması konusunda karar vermek,

g)      Vakıf amacına uygun hizmetleri tespit ederek bu hizmetlerin gerçekleşmesi ve vakfın sahip olduğu gayrimenkulların satılması, kiralanması, vakfa gayrimenkul alınması ve vakfın gayrimenkul kiralaması konularında karar vermek,

h)      İleride hasıl olabilecek ihtiyaçlar veya yasal düzenlemeler sonucunda Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılması doğrultusunda vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak değişiklik taslaklarını incelemek ve gerekirse bu taslaklar üzerinde uygun göreceği değişiklikleri yaparak, resmi senet değişikliği için yasal prosedürü başlatmak,

 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

 

Madde: 12- Bu madde iptal edilerek senet metninden çıkartılmıştır.

 

YÖNETİM KURULU:

 

Madde: 13- Yönetim Kurulu Vakıf mütevelli Heyet Üyesi Hacer Ünal Doğan ile  Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl süreyle görev yapmak üzere atanan 4 kişi olmak üzere 5 üyeden oluşur. Vakıf mütevelli Heyeti, aynı görev süresi için ayrıca 5 yedek Yönetim Kurulu üyesini atar.

 

Hacer Ünal Doğan, ölümü veya hacir altına alınması gibi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği görevinin sona ermesi halinde yerine geçecek ve Mütevelli Heyet üyesi sıfatıyla yukarıdaki fıkradaki yetkileri kullanacak kişiyi, noterde düzenleyeceği vasiyetname ile belirler.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL:

 

Madde: 14- Yönetim Kurulu Başkanı, kurucu üye Hacer Ünal Doğan’dır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında ikinci başkanı seçer. İkinci Başkan, başkanın bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana, Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

 

TOPLANTI VE KARARLAR:

 

Madde: 15- Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, ikinci başkan ve bir üyenin müşterek çağrısıyla da toplanabilir.

 

Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar, noterden tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve altları kurul üyelerince imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde: 16- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

b) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

c) Vakıf bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve gayrimenkul eşya defterini tutmak,

d) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetleri ve benzeri kıymetli evrakları, intifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamı veya bir kısmını hibe, vasiyet, ölüme bağlı tasarruf yahut satın alma, kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair özel ve resmi işlemleri yapmak,

e) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için vakıf malvarlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağına karar vermek,

f) Vakıf işlerinde çalıştırılacak personel tayini ile görev ve sorumluluklarını, ücretlerini belirlemek, görevden almak,

g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul defterini tutmak,

h) Vakıf Mütevelli Heyetine hesap vermek,

i) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Vakıf Mütevelli Heyetine sunmak,

j) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak, 

 

VEKİL TAYİNİ:

 

Madde: 17- Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birden çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların kabulü ile vakfın amacının gerçekleşmesi için yapılması gerekli hukuki işlemler ve sözleşmeleri yapmaya yetkili ve izinli olmak üzere, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birini vekil tayin edebilir.

 

DENETİM KURULU:

 

Madde: 18- Denetim Kurulu, Vakfın faaliyetlerinin ve hesaplarının denetlenmesi için oluşturulmuş bir organdır. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl süreyle görev yapmak üzere atanan iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. 

 

Denetim Kurulu, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler.

Hesap dönemi sonu itibariyle düzenleyeceği raporu Vakıf Mütevelli Heyeti’ne en geç 15 gün içinde gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

 

Madde: 19- Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu’nca tayin edilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Koordinatör, Şube Müdürü ve diğer personeli görevlendirebilir.

 

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER.

 

Madde: 20- Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen bürüt gelirlerin %20 idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80 ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır. Ancak bu oranların Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değiştirilmesi mümkündür.

 

HESAP DÖNEMİ:

 

Madde: 21- Vakıf hesap dönemi bir takvim yılı olup, bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun seçeceği biri kişinin imzası bulunur.

 

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER:

 

Madde:22- Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Vakıf Mütevelli Heyeti’nin onayı şarttır. Yönetim kurulu, Vakıf Mütevelli Heyeti Onayı ile senette değişiklik yapabilir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

 

Madde: 23- Vakıf herhangi bir sebeple fesh edilecek ise, feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Vakıf Mütevelli Heyeti karar verir.

Fesih halinde vakfa ait mallar, bir resmi kuruma veya benzer maksatlı başka bir vakfa bağışlanabilir.

 

VAKFIN KURUCULARI:

 

Madde: 24- Vakfın Kurucuları aşağıda gösterilmiştir:

Hacer Ünal Doğan

 

VAKFA VERİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:

 

Madde: 25- Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun  üyelerinin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıf tarafından karşılanacaktır.


 


MUSEV KURUCULARI
Kurucu              :   Hacer Ünal Doğan
Vakıf Başkanı  :   Mehmet Ünal Doğan

MUSEV YÖNETİM KURULU
MEHMET ÜNAL DOĞAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HACER ÜNAL DOĞAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.
MURAT ÇELİKMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ