Vakfın amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
Modern tıbbın her türlü imkanından yararlanarak yaşlı toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanması ve zaman içinde gitgide büyüyen bu türden sorunların çözülmesinin sağlanması ve planlanması. Bu amaçla profesyonel kişiler tarafından bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapılması ve bunun sonucunda da öncelikle yaşlı insanlara yardımcı olmak.Yaşlılarla ve gençlerle ilgili konularda, bu popülasyonda görülen ve zaman içinde gerekli teşhis konulmazsa hastada gözle görülür biçimde hasarlara ve sakatlıklara yol açacak araştırmalar yapılmasına olanak sağlamak ve bu konuda çağdaş yöntemleri uygulamak.Hastaların poliklinik kontrollerinin yanı sıra gerektiğinde yatarak tedavisini yapmak, oluşan kronik komplikasyonlara bağlı sakatlıkların rehabilitasyonunu sağlamak ve eğitimlerini yapmak. Hastaların poliklinik takiplerinin ve yatak tedavisinin sağlanabileceği ve bu konuda bilimsel araştırmaların yapılabileceği mekanlar kurmak. Satın almak ve inşa etmek, bu konuda gerekli malzeme ve insan gücünü sağlamak yetiştirmek ve geliştirmek.Hastane, poliklinik ve laboratuar gibi sağlık kurumları kurmak. Kurulmuş olanlara katkıda bulunmak ve bunlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşlar için hekim, hemşire, sağlık ve teknik görevliler yetiştirmek, eğitmek ve eğittirmek. Her düzeyde eğitim kurumu (yüksek öğrenim kurumları, üniversiteler dahil) enstitü açmak.Dahiliye ve geriatri konularında klinik çalışmalar ve diğer aktivitelerin uygulanmasında, Türkiye ve dünyada bu konularda faaliyet gösteren hastanelerin geriatri ana bilim ve yan dalları ile işbirliği yapmak. Konu ile ilgili bilimsel eğitim ve araştırmalar yapmak, bununla ilgili yayınlarda bulunmak, seminer ve toplantılar tertiplemek, bu konuda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel ve sosyal eğitim projelerini desteklemek, öğrencilere burslar vermek, başarılı olanlara mansiyonlar vermek konuları ile ilgili olarak öğretim üyelerine ihtisas çalışmalarında destek vermek. Öncelikle yaşlılar alanında olmak üzere insanlığa ve çevreye hizmet vermek, mahalli, mülki idare ve belediyeler, kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ortak hizmet projeleri yapmak yaptırmak, uygulamak ve uygulattırmak.

Son yıllarda gederek artan sağlık turizmine yönelik, toplumun sağlıklı olarak tatil ve dinlenme faaliyeti yapabilmesi için yurt içi ve yurt dışında rehabilitasyon ve turizm işletmeleri kurmak, uygun şartlarla bunları işletmek, gıda sektöründe insanların sağlıklı beslenmelerini sağlamak için organik ve organik olmayan tarım ürünlerini ektirmek ambalajlamak satmak ve sattırmak.

Vakfın faaliyetleri içinde gerekli olan bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü alet ve malzemeyi ithal etmek almak ve satmak.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak şartıyla konferanslar vermek, diyaliz merkezleri bakım üniteleri kurmak. Başta yaşlılar olmak üzere her yaştaki popülasyona hizmet vermek için ihtiyaç duyan ve duyulan gruba hizmet vermek. Bölgelerin kültürlerine bağlı kalmak şartıyla her türlü tesisi açmak işletmek işlettirmek. Her yörenin milli ve manevi değerlerini koruyan faaliyetlerde bulunmak.

Toplumsal, tarihsel, iktisadi, siyasal, kültürel ve sanatsal konular ile eğitim, çevre, sağlık, spor ve turizm konularında bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak ve yapılmasına imkan sağlamak.

Araştırma, uygulama ve diğer etkinliklerden elde ettiği sonuçları yayımlamak ve olanaklar ölçüsünde sağlanacak her türlü yurt içi ve dışı yayınları ihtiva edecek bir arşiv ve kütüphane oluşturmak. Her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetin üretimine ve sergilenmesine yönelik çalışmalar ve bu amaca yönelik konferans, seminer, panel, festival vb. organizasyonlar yapmak.

Toplumsal projelerde bilişim teknolojilerinin olanaklarının kullanılmasını sağlamak, bu alanda üretimlerde bulunmak, araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirmek. Toplumsal, kültürel ve iktisadi kalkınmaya yönelik yerel ve bölgesel düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri gerçekleştirmek.
Vakıflar Kanununun gerekli gördüğü izinlerin alınması koşuluyla, amaçlarına uygun yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar veya gruplar ve uluslararası kuruluşlar (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler vb.) ile ortak projeler oluşturmak, birlikte çalışmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak. Başta ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyaya mensup ülkeler olmak üzere ülke dışında da her türlü araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirmek, yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlara, faaliyet alanlarında hizmet sunmak.

Vakfın amacını gerçekleştirecek imkanları sağlamak için ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, ticari ve iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek. Gerekli maddi ve manevi alt yapı oluştuğunda amaçları doğrultusunda; eğitim ve kültür merkezleri, enstitü, akademi, yazılı, görsel, süreli veya süresiz basın yayın ve her türlü enformasyon merkezleri gibi kuruluşlar kurmak. İnsan hakları, demokrasi ve sivil toplum konularında ve dezavantajlı gruplar lehinde savunuculuk yapmak, bu amaçla uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirmek.

ÜNAL HUZUR ve ÖZEL BAKIM EVLERİ 2000 Yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nden Emekli Baş Hemşire Hacer ÜNAL (Çelikman) tarafından kurulmuştur.

Web: www.unalhuzurevleri.com